Masбћnн systйmy

Hydromasбћnн koupel vznikla ve druhй polovinм 20. stoletн. Zбkladnнm hydromasбћnн koupele je proudмnн smмsi vody a vzduchu. To vyvolбvб pozitivnн ъиinek na organismus иlovмka – mechanickэ, tepelnэ a psychickэ.

Vншivй vany nabнzejн шadu zpщsobщ, jak ovlivтovat tмlesnou a potaћmo i duљevnн pohodu. Zбkladnнmi zpщsoby regenerace jsou hydromasбћ, masбћ proudem vzduchu, jejich vzбjemnб kombinace a jako nadstavba takzvanб turbomasбћ. Vedle tмchto technologiн existuje mnoћstvн doplтujнcнch a podpщrnэch relaxaиnнch programщ, kterй lze provozovat v bмћnй vanм nebo je kombinovat se zmнnмnэmi masбћnнmi systйmy. Nejznбmмjљн jsou olejovй pшнmмsi, bylinnй lбznм, aromaterapie a terapie hudbou.

Masбћ proudem vzduchu

Zaиneme mйnм obvyklэm zpщsobem masбћe. Princip masбћe proudem vzduchu spoинvб v rozmнstмnн trysek po dnм a stмnбch vany. Tмmi je za pomoci speciбlnнho zaшнzenн do koupele vhбnмn vzduch, takћe bмhem okamћiku se voda promмnн v bublajнcн hmotu, jeћ poskytuje mnohem intenzivnмjљн pocit lehkosti, skuteиnйho nadnesenн tмla.

Zбkladnн vybavenн a standardy

Zбkladem je moћnost regulovat vэkon, a nastavovat tak sнlu a intenzitu, se kterou budou proudy vzduchu prorбћet hmotu vody a stimulovat proces regenerace. Jednнm z dalљнch pшedpokladщ kvalitnн vzduchovй terapie a hlavnм provozu takto vybavenй masбћnн vany jsou zбklopky, kterй chrбnн otvory trysek. Ty zabraтujн, aby voda pшi napouљtмnн zaplavovala komory trysek i mimo dobu, po kterou je spuљtмno dmychadlo a vzduch proudн do koupele.

Hydromasбћ

V pшнpadм masбћe proudem vody je situace velice podobnб. Voda je иerpadlem odsбvбna a pak smнchanб se vzduchem vhбnмna zpмt do koupele. Na velmi podobnйm principu fungujн i ortopedickй hydromasбћe ve specializovanэch terapeutickэch zaшнzenнch, kde se odstraтujн nejиastмji nбsledky ъrazu a z nмj plynoucнho poљkozenн hybnosti. Pro zdravйho иlovмka mб pak takovб koupel pшнnos hlavnм jako velmi ъиinnб relaxace a zpщsob podpory krevnнho obмhu. Bмћnм jsou k hydromasбћnнm vanбm dodбvбny ovladaиe, kterй se upevтujн na okraj vany. Prostшednictvнm nмkolika tlaинtek je moћnй regulovat ъиinek a intenzitu masбћe.

Kombinace a nadstavby

Oba zpщsoby lze navzбjem kombinovat – a jak ukazuje vэvoj na trhu, tento typ van je stбle bмћnмjљн. Je to dбno velmi uspokojivэm vэsledkem masбћe, kterб vznikб propojenнm hydromasбћe a masбћe vzduchem. Vedle vzбjemnэch kombinacн je moћnй pшidat dalљн, v poшadн tшetн zpщsob masбћe ve vanм: systйm turbo. Ten je velmi podobnэ klasickй hydromasбћi, ale vzduch, kterэ se k proudu vody pшidбvб, je pшedem ohшнvбn a mщћe bэt aћ horkэ. Vэsledkem je podobnэ efekt jako v bahennнch vшнdelnнch lбznнch. Ъplnй dokonalosti pak je moћnй dosбhnout pшidбnнm vonnэch esencн nebo poslechem relaxaиnн hudby.